headerphoto

AktualnościTrening SWA

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie informuje, że w dniu 24 marca br. prowadzony będzie powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), w ramach którego m.in. o godzinie 12.00 na terenie miasta Włodawa nastąpi ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z sygnału.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 ROKU

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu włodawskiego ustalono na dzień od 01 marca do 15 marca 2016 r. (miasto Włodawa 1-4 marca 2016 r.)                   

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają:

1)       mężczyźni urodzeni w 1997r.;

2)       mężczyźni urodzeni w latach 1992—1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)       osoby urodzone w latach 1995-1996, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4)       kobiety urodzone w latach 1992—1997, posiadające kwalifikacje przydatne                       do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.48 ust. 9 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej;

5)         osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie, w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,

 Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015.827 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2009.202.1566, Dz.U.2009.226.1834 i Dz.U.2012.68). 

 Zaproszenie  

Pokaz pierwszej pomocy

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.
Rozporzadzenie Porzadkowe nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.


Ćwiczenia "RENEGADE"

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 13-14 października br. w godz. 8.00 – 16.00 odbędą  się ogólnopolskie ćwiczenia RENEGADE organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia będą epizody dotyczące naruszeń przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
    Podczas ćwiczenia emitowany będzie sygnał alarmowy (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut). Odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.
    Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z sygnałów.


Regionalny System Ostrzegania

Od 1 stycznia 2015 roku możemy za pośrednictwem telefonów komórkowych (smartfonów) i  telewizorów uzyskać informacje dotyczące ostrzeżeń o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Umożliwi to Regionalny System Ostrzegania (RSO). 

 
Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też za pośrednictwem telewizji i specjalnie dostosowanych aplikacji na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

 
Planowane jest również, wprowadzenie w aplikacji na telefony komórkowe opcji „push”, dzięki której powiadomienia z ostrzeżeniami będą się pojawiały na telefonach bez konieczności „wchodzenia” w aplikację (dotyczy to oczywiście osób, które posiadają zainstalowaną aplikację RSO w swoich urządzeniach mobilnych).

 
Jak to działa

Komunikat zostaje wytworzony przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.

Ostrzeżenie pojawia się:

na stronach internetowych urzędów wojewódzkich

w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)

w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, OS, WindowsPhone).

 
W telewizorze

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

 
W komórce

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Aplikacja na system Android - do pobrania pod tym linkiem 

Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod tym linkiem

Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod tym linkiem.

 Oprócz tego w części dla kierowców pojawiają się informacje drogowe.

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w następujące kategorie:

 • Poradnik obywatela;
 • Alarmowanie i ostrzeganie;
 • Ewakuacja;
 • Pożary;
 • Powodzie i podtopienia;
 • Skażenia, epidemie, zatrucia;
 • Pogodowe zjawiska ekstremalne;
 • Terror;
 • Bezpieczny wypoczynek;
 • Zagrożenia naturalne i techniczne.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Regionalnego Systemu Ostrzegania znajdują się na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tam również znajduje się link do zainstalowania darmowej aplikacji na telefon.


Informacja PGNiG - Informacja! 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. informuje, że począwszy od dnia 11 czerwca 2015 r. co dwa tygodnie w czwartki w godzinach od 12.00 do 16, pracownicy PGNiG Ogrót Detaliczny Sp. z o.o. udzielać będą inforacji na temat mozliwoścu i zasad korzystania z gauz ziemnego. 

Dyżur pełniony będzie w Urzedzie Miejskiem we Włodawie pok. 03

LinkInformacja PGE - Uwaga oszusci!!! 

 Zamość, dn. 24.02.2015 r

Dotyczy: fałszywych pism informujących o zmianie konta  PGE Dystrybucja S.A. za świadczenie usługi dostaw energii elektrycznej

 

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie (tel. 81 7105702, 81 7105739) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@pgedystrybucja.pl)
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2015 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1595), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 02 lutego do 30 kwietnia 2015 r.


Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 16 stycznia 2015 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1996 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1991—1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1994-1995, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1991—1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 202 poz. 1566) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 226 poz. 1834) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej  z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1595.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Rozporzadzenie Porzadkowe nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Prace gazoniebezpieczne

Szanowni Państwo

 
PSG Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie informuje, że od dnia 18.09.2014 r. do 23.09.2014 będą realizowane prace gazoniebezpieczne związane z uruchomieniem i nagazowaniem sieci gazowej wysokiego ciśnienia na gazociągu Kamień – Włodawa oraz średniego ciśnienia Wola Uhruska, Dubeczno, Orchówek wraz ze stacjami gazowymi.

 
W przypadku pytań lub zgłoszeń stanów awaryjnych sieci prosimy o kontakt tel. 81 445 22 80 lub 992.

Jak się zachować, jeśli grożą podtopienia?

Jak się przygotować, jakie informacje są ważne, do kogo i jak zwracać się o pomoc? - oto poradniki przygotowane przez służby zarządzania kryzysowego

Poradnik  - Ministerstwo Administracji i CyfryzacjiInformacja dla producentów świń z obszarow objętych ograniczeniami z powodu afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce


Informacja Agencji Rynku Rolnego
Eliminacje Miejskie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

35 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Gen. Brygady Franciszka Kleeberga, Publicznego Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów, II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie wzięło udział w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
    Eliminacje odbyły się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, 17 marca 2014 r. Zmagania młodzieży oceniała komisja konkursowa w składzie: kpt. Waldemar Makarewicz – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, druh Józef Matczuk – Naczelnik OSP RP Straży Pożarnych we Włodawie, Zbigniew Teodorowicz – pracownik Urzędu Miejskiego we Włodawie. Uczniowie rywalizowali o nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Włodawy oraz nominacje na szczebel powiatowy Turnieju, który odbędzie się 25 marca 2014r. w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie. 
    Wyniku pisemnego i ustnego testu wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Arkadiusz Pytka ze Szkoły Podstawowej nr 2(opiekun Janina Parafiniuk), II miejsce zajęła Alicja Borowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 (opiekun Artur Kościuk), III miejsce zdobył Fabian Nicpoń za Szkoły Podstawowej nr 2 (opiekun Janina Parafiniuk). W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła Aleksandra Osipowicz, II miejsce zdobyła Magdalena Lewczuk, III miejsce uzyskał Bartek Matczuk. Wszyscy uczniowie tej kategorii reprezentowali Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie. Opiekunem grupy jest Henryka Klimowicz. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyła Zuzanna Penkała, II miejsce Oliwia Horbaczewska a III Katarzyna Kolasińska. Opiekunem grupy jest Ewa Bujanowska. Nagrody wręczył Burmistrz Jerzy Wrzesień razem z ktp. Waldemarem Makarewiczem i druhem Józefem Matczukiem.  
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Rozporzadzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rezeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczajacym obszar jednego powiatu. 


Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubeskiego z dnia 27 lutego 2014 r.Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.


Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubeskiego z dnia 20 lutego 2014 r.
Kwalifikacja wojskowa w 2014 roku.

Kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona od 10 lutego do 21 lutego, potrwa 10 dni roboczych i obejmie gminy Włodawa, Wyryki, Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Hanna i miasto Włodawa

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:
•    mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
•    mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•    kobiety urodzone w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
•    osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Włodawskiego
Termin urzędowania: od 10.02.2014r. do 21.02.2014r. godz. od 8:00 do 15:00
Siedziba Komisji: ul. Al. Józefa Piłsudskiego 41, Włodawa, ( Urząd Miejski we Włodawie)

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej powinny mieć ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu
  okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji
  lekarskiej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy -
w celu
  przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu
  przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji - w celu przedstawienia wojskowemu
  komendantowi uzupełnień.
- w trakcie badań lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej osoby  mogą zostać
  uznane, jako:
- zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej –
  kategoria zdolności „A” - zdolny do czynnej służby wojskowej.
- niektóre osoby, mogą zostać uznane przez powiatową komisję lekarską za 
   czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności
  „B”) .  Oznaczać to  będzie przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo
   ostre lub przewlekłe  stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia
   badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej.
-  powiatowe komisje lekarskie mogą także orzec brak zdolności do czynnej służby
   wojskowej w czasie pokoju (kategoria „D”).

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, a w związku z tym będą posiadały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Otrzymanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej „E”, oznaczać ona będzie trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji w  czasie wojny, dana osoba nie będzie, więc podlegać obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
09.10.2013 800 - 1600

Linia niskiego napięcia ze stacji 15/0,4 kV Włodawa K-21, Włodawa ulica Korolowska (od Ronda Solidarności w kierunku Korolówki)
Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
09.09.2013 900 - 1300

Włodawa ulice: Wokulskiego, Rzeckiego, Łęckiej, Zapolskiej, Orzeszkowej, Światowida
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
19.06.2013 900 - 1300

Włodawa ulica: Przechodnia 20, Słowackiego 12, 14

Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
28.05.2013 800 - 1400

Linia niskiego napięcia ze stacji Włodawa K-42, obwód kierunek ulica Szpitalna 11, 11A; Włodawa ulica Szpitalna 11, 11A

29.05.2013 800 - 1400 Linia niskiego napięcia ze stacji Włodawa K-11, obwód kierunek ulica Saperów; Włodawa ulica SaperówInformacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

         W związku z zagrożeniem powodziowym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie, mając na względzie zapewnienie korzystania z bezpiecznej dla zdrowia wody i żywności oraz utrzymanie właściwego stanu pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i przedmiotów użytku po powodzi, udostępnił na swojej stronie internetowej zasady dotyczące właściwego postępowania w celu uniknięcia zachorowań na choroby zakaźne związane z powodzią.

        Szczegółowe informacje i zalecenia profilaktyczne w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia powodzi dostępne są na stronie PSSE Włodawa pod adresem http://pssewlodawa.pis.gov.pl
Alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta Włodawa

W związku z szybkim wzrostem poziomu wody na rzece Bug oraz przekroczeniem stanu 350cm, Burmistrz Włodawy ogłosił w dniu dzisiejszym od godz. 8:00 alarm przeciwpowodziowy.
Szczepienie przeciwko wściekliźnie!!!

Szczepienia przeciwko wściekliźnie

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
04.04.2013 900 - 1400

Stacja 15/0,4 kV: K-47; Włodawa ulica: Wspólna

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa

W związku z szybkim wzrostem poziomu wody na rzece Bug oraz przekroczeniem stanu ostrzegawczego, Burmistrz Włodawy ogłosił w dniu dzisiejszym od godz. 9:00 pogotowie przeciwpowodziowe, które obowiązywało będzie na terenie miasta do odwołania. Stan pogotowia przeciwpowodziowego przekroczony został o 7 cm i wynosi obecnie 257 cm.
Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
29.01.2013 900 - 1100

Stacje 15/0,4 kV: Włodawa K-25, 26, 64; Włodawa ulice: Semki, Sawki, Ulany, Kupały, Piastowska, Ziemowita, Zabagonie, Saska, Estery, Chełmska (od ul. Cegielnia w kierunku Okuninki), Waligóry, Światowida, Jaszki

                  

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
17.01.2013 900 - 1100

Włodawa ulice: Nadstawna, Nadrzeczna, Okunińska, Konopnickiej, Słoneczna, Mostowa, Klasztorna, Podzamcze,    Krzywa, Wiejska, Lubelska, Kołłątaja                   

18.01.2013 900 - 1100 Włodawa ulice: Chełmska (od ul. Suchawskiej do ul. Waligóry), Malinowa, Morelowa, Poziomkowa, Jarzębinowa, Jagodowa, Truskawkowa, Wiśniowa, ŚwiatowidaPlanowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
28.12.2012 800 - 1400

Stacje 15/0,4 kV: K-21; K-22; K-47; K-65;
Włodawa ulice: Korolowska (od Ronda Solidarności w kierunku Korolówki), Rzemieślnicza, Lubelska 62, 64, Żytnia, Żołnierzy WiN, Gospodarcza, Wspólna, Długa, Sybiraków
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
10.12.2012 800 - 1500

Linia niskiego napięcia ze stacji 15/0,4 kV K-21 Włodawa obwód ulica Rzemieślnicza; Włodawa ulica Rzemieślnicza, Lubelska 62, 64

11.12.2012 800 - 1600

Linia niskiego napięcia ze stacji 15/0,4 kV K-21 Włodawa; Włodawa ulice: Rzemieślnicza, Lubelska 62, 64

14.12.2012 800 - 1400

Linia niskiego napięcia ze stacji 15/0,4 kV K-55 Włodawa obwód ulica Suchawska, Konwaliowa; Włodawa ulice: Suchawska, Konwaliowa, Chabrowa, Różana
Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
15.11.2012 800 - 1400 Linia niskiego napięcia ze stacji trafo K-4 (Włodawa) ulica Al. Piłsudskiego 10,14, 16; 11 Listopada 8
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
05.11.2012 800 - 1300 Włodawa: Lubelska 4Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
29.10.2012 800 - 1500 Włodawa: Pocztowa 12


Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
26.10.2012 800 - 1600 Włodawa: ulica Mickiewicza (budynki wolnostojące)


Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
17.10.2012 800 - 1300 Włodawa ulice: Spokojna, Wąwozowa, Kościuszki, Hanki Sawickiej, Nadstawna, Rymarska, Rynek 6, 7A,

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
09.10.2012 800 - 1200 Stacja trafo: Włodawa K-42;
Włodawa ulice: Szpitalna, Suszno,
Al. J. Piłsudskiego, Sokołowskiego

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
03.10.2012 800 - 1300 Włodawa ulice: Saska 5, 14, 16, 18, 20, 22; Kupały 22Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
24.09.2012 800 - 1600 Włodawa ulice: Zespół Garaży przy ulicy Żytniej; Żytnia 3A
26.09.2012 800 - 1100 Włodawa ulice: ul. Chełmska
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
14.09.2012 800 - 1400 Włodawa ulice: Zapolskiej, Światowida, Reja, Orzeszkowej, ZapolskiejPlanowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
05.09.2012 800 - 1500 Stacja trafo: K-15; Włodawa ulice: Al. Piłsudskiego (od Tartacznej do Lubelskiej), Tartaczna, Lubelska ( od Al. Piłsudskiego w stronę granicy, zasilanie z linii napowietrznej), Koszarowa
06.09.2012 800 - 1500800 - 1500
Stacja trafo: K-16; Włodawa ulica Żołnierzy WiN (od Zakładów Mięsnych do Kotłowni Miejskiej)

Stacja trafo; K-7; K-8; K-23;
Włodawa ulice: Okunińska, Nadrzeczna, Nadstawna, Słoneczna, Konopnickiej, Klasztorna, Podzamcze, Mostowa, Krzywa
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
26.06.2012 900 - 1700 Stacja trafo: Włodawa K-16
Włodaw ul.: Żołnierzy WiN (od Kotłowni do Zakładów Mięsnych); Lubelska 58, 60
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
11.06.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Diamentowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Chełmska (od Wyrykowskiej do Suchawskiej)
20.06.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Żołnierzy WiN (od Długiej do Kotłowni), Żytnia, Sybiraków; Gospodarcza
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział we Włodawie 

Szczepienia przeciwko wściekliźnieOdwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa


ZARZĄDZENIE Nr 32/2012
Burmistrza Włodawy
z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa

    Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

       Odwołuję, z dniem 26 marca 2012 r., od godz. 800 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa.

§ 2

           Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego..


§ 3


                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                         Burmistrz Włodawy

                                                                                  /-/ Jerzy Wrzesień
 
Uchylenie  rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Włodawa i miasta Włodawa


Rozporzadzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Włodawa i miasta Włodawa
 


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa


ZARZĄDZENIE Nr 25/2012
Burmistrza Włodawy
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa

    Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

       Ogłaszam, z dniem 14 marca 2012 r., od godz. 900 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa.

§ 2

           Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje do odwołania.


§ 3

                 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego we Włodawie

§ 4


                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                         Burmistrz Włodawy

                                                                                  /-/ Jerzy Wrzesień
 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
07.03.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Boczna, Korolowska
08.03.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Chełmska 7,15
09.03.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Pocztowa 15

 UWAGA!!!
WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT!
  Ostrzeżenie ogłoszone na podstawie rozporządzenia nr 8 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Włodawa i miasta Włodawa

Zakazuje się w obrębie obszaru zagrożonego;

- urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych, bytujących w skupiskach leśnych i na terenie upraw rolnych,

- przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyskich z terenu obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie,

Nakazuje się w obrębie obszaru zagrożonego;

- utrzymanie w obejściach psów na uwięzi, zaś kotów w zamknięciu,

- poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie,

- sprawowanie nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi i domowymi, pozostawionymi na pastwiskach w okólnikach i na wybiegach,

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
13.12.2011 900 - 1200 Włodawa:  ul. Suchawska, Chabrowa, Różana, Konwaliowa
15.12.2011 800 - 1500 Włodawa:  ul. Jana Pawła II

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
08.12.2011 730 - 1130 Włodawa:  ul. Podzamcze, Mostowa, Jurdyka, Krzywa, Wiejska, Klasztorna, Okunińska, Słoneczna, Nadrzeczna, Nadstawna, Konopnickiej

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
24.10.2011 1500
Włodawa: ul. Żołnierzy WiN, Gospodarcza, Żytnia, Długa, Sybiraków
 Włodawa: Sanguszki 28, Przechodnia 13,13A, 13C, 15
27.10.2011 800 - 1500 st. trafo: Krzywowierzba RSP, Orzechów Nowy 1
Włodawa: ul. Piastowska, Zabagonie, Saska, Waligóry, Estery, Ziemowita, Kupały

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
11.10.2011 800 - 1500 Włodawa: ul. Żołnierzy WiN, Gospodarcza, Żytnia, Długa, Sybiraków 

 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
12.09.2011 730 - 1300 Włodawa: ul. Wiejska, Modrzewskiego, Kołłątaja, Lubelska (od ul. Modrzewskiego w kier. ul. Kołłątaja)
Szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

Szczepienia przeciwko wściekliźnie
Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
24.09.2012 800 - 1600 Włodawa ulice: Zespół Garaży przy ulicy Żytniej; Żytnia 3A
26.09.2012 800 - 1100 Włodawa ulice: ul. Chełmska
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
14.09.2012 800 - 1400 Włodawa ulice: Zapolskiej, Światowida, Reja, Orzeszkowej, ZapolskiejPlanowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

            Rejon Energetyczny Chełm               
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
05.09.2012 800 - 1500 Stacja trafo: K-15; Włodawa ulice: Al. Piłsudskiego (od Tartacznej do Lubelskiej), Tartaczna, Lubelska ( od Al. Piłsudskiego w stronę granicy, zasilanie z linii napowietrznej), Koszarowa
06.09.2012 800 - 1500800 - 1500
Stacja trafo: K-16; Włodawa ulica Żołnierzy WiN (od Zakładów Mięsnych do Kotłowni Miejskiej)

Stacja trafo; K-7; K-8; K-23;
Włodawa ulice: Okunińska, Nadrzeczna, Nadstawna, Słoneczna, Konopnickiej, Klasztorna, Podzamcze, Mostowa, Krzywa
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
26.06.2012 900 - 1700 Stacja trafo: Włodawa K-16
Włodaw ul.: Żołnierzy WiN (od Kotłowni do Zakładów Mięsnych); Lubelska 58, 60
Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
11.06.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Diamentowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Chełmska (od Wyrykowskiej do Suchawskiej)
20.06.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Żołnierzy WiN (od Długiej do Kotłowni), Żytnia, Sybiraków; Gospodarcza
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział we Włodawie 

Szczepienia przeciwko wściekliźnieOdwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa


ZARZĄDZENIE Nr 32/2012
Burmistrza Włodawy
z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa

    Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

       Odwołuję, z dniem 26 marca 2012 r., od godz. 800 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa.

§ 2

           Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego..


§ 3


                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                         Burmistrz Włodawy

                                                                                  /-/ Jerzy Wrzesień
 
Uchylenie  rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Włodawa i miasta Włodawa


Rozporzadzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Włodawa i miasta Włodawa
 


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa


ZARZĄDZENIE Nr 25/2012
Burmistrza Włodawy
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa

    Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

       Ogłaszam, z dniem 14 marca 2012 r., od godz. 900 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa.

§ 2

           Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje do odwołania.


§ 3

                 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego we Włodawie

§ 4


                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                         Burmistrz Włodawy

                                                                                  /-/ Jerzy Wrzesień
 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
07.03.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Boczna, Korolowska
08.03.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Chełmska 7,15
09.03.2012 800 - 1500 Włodawa:  ul. Pocztowa 15
 


Archiwum informacji:  2011 / 2010 / 2009 /2008 /


Grypa


Włodawa on-line

Kamera 1 - Ratusz
kamera
Kamera 2 - Rondo
kamera
Kamera GDDKiA
- Stacja meteo 

Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]