headerphoto

Archiwum 2010


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
08.12.2010 700 - 900 Włodawa: ul. Piastowska, Waligóry, Estery, Zabagonie, Ziemowita, Saska, Kupały, Ulany, Sawki, Semki, Światowida
09.12.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Podzamcze, Wiejska, Krzywa,
10.12.2010 1000 - 1500 Włodawa: ul. Piastowska, Waligóry, Estery, Zabagonie, Ziemowita, Saska, Kupały, Ulany, Sawki, Semki, Światowida


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom budynków o obowiązującym rozporządzeniu porządkowym Wojewody Lubelskiego w sprawie usuwania z dachów zalegającego śniegu i lodu (sopli).

burza

    

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Rozporządzenie>>
Straż Miejska APELUJE

Z uwagi na bardzo niskie temperatury Straż Miejska we Włodawie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne i bezradne, które mogą ulec wychłodzeniu (zamarznięciu). O takich przypadkach prosimy informować Miejski Ośrodek Opieki Społecznej, Straż Miejską lub Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie .

Przypominamy także o właściwej opiece nad zwierzętami domowymi.

 Straż Miejska we Włodawie przypomina:

o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ustawy z 1996 roku, Dziennik Ustaw z 2005 roku, nr 236, pozycja 2008), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.”
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystość i porządku na terenie Gminy Miejskiej Włodawa (Załącznik do Uchwały Nr XVIII/116/2008 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 marca 2008r.) do obowiązków właścicieli nieruchomości należy również „usuwanie nawisów (sopli) lodu i śniegu z dachów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika”.
Należy przy tym pamiętać, że właściciele tychże nieruchomości mają także obowiązek likwidowania śliskości przy użyciu piasku oraz innych stosownych środków.

Osobom starszym i chorym w wypełnieniu obowiązku może pomóc włodawski wolontariat, do którego należy zwrócić się z taką prośbą.

Na odśnieżaniu chodników i likwidacji śliskości powinno zależeć właścicielom nieruchomości przylegających do chodników. Osoba, która dozna kontuzji kończyny dolnej czy górnej może na drodze cywilnej starać się o odszkodowanie, a właściciel naraża się na odpowiedzialność cywilną. Sankcją za nieodśnieżony chodnik może być mandat w wysokości 100 zł lub skierowanie sprawy do Sądu.

Ponadto włodawska Straż Miejska apeluje do właścicieli pojazdów zaparkowanych na ulicach, chodnikach i parkingach o przestawianie samochodów w celu umożliwienia osobom i służbom odpowiedzialnym za odśnieżanie na usunięcie zalegającego śniegu.Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
29.11.2010 630 - 1000 Włodawa: ul. Piastowska, Waligóry, Estery, Zabagonie, Ziemowita, Saska, Kupały, Ulany, Sawki, Semki, Światowida
30.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Nadstawna 7, 10; Wąwozowa 19, 21, 22, 24
30.11.2010 800 - 1000 Włodawa: ul. Piastowska, Waligóry, Estery, Zabagonie, Ziemowita, Saska, Kupały, Ulany, Sawki, Semki, Światowida
02.12.2010 800 - 1200 Włodawa: ul. Piastowska, Waligóry, Estery, Zabagonie, Ziemowita, Saska, Kupały, Ulany, Sawki, Semki, Światowida


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
23.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Zabagonie, Jasna
24.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Zabagonie, Jasna
Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
15.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Podzamcze, Klasztorna,  Mostowa, Lubelska, garaże ul. Suchawska
16.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Kościelna, Sadowa, Jurydyka, Zielna,
17.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Podzamcze, Wiejska, Mostowa, Krzywa, Sadowa, Kościelna
18.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Kraszewskiego, Zabagonie, Jasna, Korolowska (od ogródków działkowych w kier. Korolówki) 


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
03.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Podzamcze, Klasztorna, Kołłątaja, Staszica, Krzywa, Wiejska, Mostowa, Lubelska (od ul. Kołłątaja do ul. Podzamcze)
04.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Piłsudskiego, Lubelska, Koszarowa, Tartaczna, Podzamcze, Klasztorna, Kołłątaja, Staszica, Krzywa, Wiejska, Mostowa,  
08.11.2010 800 - 1600
Włodawa: ul. Kraszewskiego, Jasna


Planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
03.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Podzamcze, Klasztorna, Kołłątaja, Staszica, Krzywa, Wiejska, Mostowa, Lubelska (od ul. Kołłątaja do ul. Podzamcze)
04.11.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Piłsudskiego, Lubelska, Koszarowa, Tartaczna, Podzamcze, Klasztorna, Kołłątaja, Staszica, Krzywa, Wiejska, Mostowa,  


Planowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
25.10.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Żołnierska, Sztabowa, Garnizonowa, Armi Krajowej, Kraszewskiego
26.10.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Podzamcze, Mostowa, Krzywa, Klasztorna
27.10.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Podzamcze, Mostowa, Krzywa, Klasztorna
28.10.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. KraszewskiegoPlanowane wyłączenia energii elektrycznej


PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie                 
Data wyłączenia Godziny wyłącznia Ulice zaplanowane do wyłączenia
21.10.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Kopernika, Jasna 24; Kraszewskiego 21, 23, 25
22.10.2010 800 - 1600 Włodawa: ul. Furmańska 2, Okunińska, Rymarska, Wąwozowa, Kotlarska


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa - odwołany

    14 października 2010 r. o godz. 12:00 zarządzeniem nr 104/2010 Burmistrz Włodawy odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa. Stan pogotowia  obowiązywał od 28 wrzesnia 2010r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug.
      W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 2m 48cm. 


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa


ZARZĄDZENIE Nr 99/100

Burmistrza Włodawy
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa

    Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

       Ogłaszam, z dniem 28 września 2010 r., od godz. 1230 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa.

§ 2

           Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje do odwołania.

§ 3

                 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego we Włodawie

§ 4

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                         Burmistrz Włodawy

                                                                            /-/ Jerzy Wrzesień

 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5

WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego.

          
     Ustawa o ochronie ludności  <<Rozporządzenie>>


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa - odwołany

15 lipca 2010 r. o godz. 8:00 zarządzeniem nr  76/2010 Burmistrz Włodawy odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa. Stan pogotowia  obowiązywał od 21 maja 2010r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug.
    W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 244cm. 


Koniec chlorowania

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. we Włodawie informuje, że w dniu 9 lipca 2010r. zaprzestano  chlorowania wody w miejskiej sieci wodociągowej.  


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się z protokołami pobrania próbek wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa z dnia 29.06.2010r. oraz po przeanalizowaniu wyników badania wody zawartych w raportach z badań z dnia 30.06.2010r.,  stwierdził zgodność badanych parametrów w pobranych próbkach wody w zakresie objętym badaniami z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz przydatność wody z przedmiotowego wodociągu do spożycia przez ludzi. 

    Biorąc pod uwagę wyniki badań wody pobranej dnia 29.06.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie stwierdza, że ustały przesłanki dotyczące prowadzenia dezynfekcji wody (chlorowanie) w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa.Apel o pomoc

    Szanowni Państwo, Gminę Wilków dotknęła niespotykana dotychczas tragedia, powódź, w wyniku której doszło do zalania ponad 90% ogólnej powierzchni całej Gminy. Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 4000 ludzi. Zostali oni bez środków do życia, utracili bezpowrotnie swoje gospodarstwa, sprzęt do produkcji. Zniszczeniu uległa praktycznie cała infrastruktura Gminy służąca mieszkańcom. 

    Tym, którzy chcą i mogą pomóc mieszkańcom gminy podajemy numery kont, na które można wpłacać datki. Prosimy o wsparcie finansowe dla mieszkańców. Dziękujemy.

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym Oddział
w Wilkowie

45 8731 0001 0200 0055 2000 0040
"POMOC DLA POWODZIAN GMINA WILKÓW"
URZĄD GMINY WILKÓW 24-313 WILKÓW
la darczyńców mieszkających poza granicami kraju podajemy nr konta do wpłat w walucie obcej:
IBAN: PL24 1020 3147 0000 8102 0075 9373 (EURO) - Wpłaty w walucie obcej
W celu przesłania środków z zagranicy należy podać następujące dane:
Odbiorca: Gmina Wilków, 24-313 Wilków 62A
Ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa


    W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Bug, Burmistrz Włodawy ogłosił w dniu dzisiejszym od godz. 11:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego, który obowiazywał będzie na  na terenie miasta do odwołania. Stan ostrzegawczy wody przekroczony został o 10 cm i wynosi obecnie 260 cm.

Zarządzenie Burmistrza WłodawyKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie  z dnia 14 maja 2010r.

  
                                      
komunikat

Informacja Burmistrza Włodawy
z dnia 14 maja 2010 r.

 

    Z uwagi na pogorszenie jakości wody w studniach głębinowych 4a, 8 i 9a zlokalizowanych na terenie miasta Włodawa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. uruchomiło w dniu 13 maja 2010 r. dezynfekcję wody
w wodociągu miejskim poprzez chlorowanie podchlorynem sodu.

    Prowadzona dezynfekcja wody może tymczasowo pogorszyć jej jakość organoleptyczną, dlatego zaleca się, aby woda była spożywana tylko po przegotowaniu.

    Szczegółowy komunikat o stanie jakości wody podany zostanie do publicznej wiadomości po otrzymaniu wyników badań prowadzonych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Włodawie.


                                                            Burmistrz Włodawy
                                                           /-/ Jerzy Wrzesień

<<Informacja Burmistrza Włodawy z dnia 14 maja 2010 r. >>


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa - odwołany

 4 maja 2010 r. o godz. 10:00 zarządzeniem nr 47/2010 Burmistrz Włodawy odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa. Stan pogotowia  obowiązywał od 2 marca 2010r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug.
      W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 2m 49cm. 
<<Zarządzenie 47/2010 Burmistrza Włodawy w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa>>


Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa - odwołany

 4 maja 2010 r. o godz. 10:00 zarządzeniem nr 47/2010 Burmistrz Włodawy odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Włodawa. Stan pogotowia  obowiązywał od 2 marca 2010r. z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Bug.
      W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 2m 49cm.  <<więcej>>


Alarm przeciwpowodziowy - odwołany

    Burmistrz Włodawy odwołał alarm przeciwpowodziowy, który obowiązywał w mieście od 15 marca 2010r. w związku z wysokim  poziomem wody na rzece Bug. Wciąż natomiast utrzymywane jest pogotowie przeciwpowodziowe.
    W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 poziom wody wynosił 3m 44cm. Uprzejmie informujemy,

że w Urzędzie Stanu Cywilnego została wyłożona księga kondolencyjna.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Włodawy
do dokonania wpisu w dniach 12-16 kwietnia 2010r. w godzinach 7.30 – 15.30.
 
prezydent
Lech Aleksander Kaczyński 1949-2010
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Na pokładzie samolotu, który uległ katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. znajdowały się następujące osoby (dane MSWIA):

1. Kaczyński Lech, Prezydent RP

2. Kaczyńska Maria, Małżonka Prezydenta RP

3. Kaczorowski Ryszard, były Prezydent RP na uchodźstwie

4. Agacka-Indecka Joanna, Przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej

5. Bąkowska Ewa, wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego

6. Błasik Andrzej, Dowódca Sił Powietrznych RP

7. Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP

8. Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

9. Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

10. Buk Tadeusz, Dowódca Wojsk Lądowych RP

11. Chodakowski Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

12. Cywiński Czesław, Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK

13. Deptuła Leszek, przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)

14. Dębski Zbigniew, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari

15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)

16. Doraczyńska Katarzyna, biuro prasowe Kancelarii Prezydenta

17. Duchnowski Edward, Sekretarz Generalny Związku Sybiraków

18. Fedorowicz Aleksander, tłumacz prezydenta RP

19. Fetlińska Janina, senator RP

20. Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR

21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR

22. Gągor Franciszek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

23. Gęsicka Grażyna, przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)

24. Gilarski Kazimierz, Dowódca Garnizonu Warszawa

25. Gosiewski Przemysław, przedstawiciel Parlamentu RP (poseł PiS)

26. Gostomski Bronisław, ks. prałat

27. Handzlik Mariusz, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

28. Indrzejczyk Roman, Kapelan Prezydenta RP

29. Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR

30. Jankowski Dariusz, Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

31. Jaruga-Nowacka Izabela, przedstawiciel Parlamentu RP (SLD)

32. Joniec Józef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada

33. Karpiniuk Sebastian, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)

34. Karweta Andrzej, Dowódca Marynarki Wojennej RP

35. Kazana Mariusz, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ

36. Kochanowski Janusz, Rzecznik Praw Obywatelskich

37. Komornicki Stanisław, Przedstawiciel Kapituły Orderu Virtutti Militari

38. Komorowski Stanisław Jerzy, Podsekretarz Stanu w MON

39. Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR

40. Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

41. Król Zdzisław, Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007

42. Krupski Janusz, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

43. Kurtyka Janusz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

44. Kwaśnik Andrzej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

45. Kwiatkowski Bronisław, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP

46. Lubiński Wojciech, lekarz prezydenta RP

47. Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

48. Mamińska Barbara, Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP

49. Mamontowicz-Łojek Zenona, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

50. Melak Stefan, Prezes Komitetu Katyńskiego

51. Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN

52. Michałowski Dariusz, funkcjonariusz BOR

53. Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM

54. Natalli-Świat Aleksandra, przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)

55. Natusiewicz-Mirer Janina, działaczka społeczna

56. Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR

57. Nurowski Piotr, szef PKOL

58. Orawiec-Löffler Bronisława, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

59. Osiński Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

60. Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe

61. Piskorska Katarzyna, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

62. Płażyński Maciej, Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

63. Płoski Tadeusz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego

64. Pogródka-Węcławek Agnieszka, funkcjonariusz BOR

65. Potasiński Włodzimierz, Dowódca Wojsk Specjalnych RP

66. Przewoźnik Andrzej, Sekretarz ROPWiM

67. Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP

68. Rumianek Ryszard, Rektor UKSW

69. Rybicki Arkadiusz, przedstawiciel Parlamentu RP

70. Seweryn Wojciech, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

71. Skąpski Andrzej Sariusz, Prezes Federacji Rodzin Katyńskich

72. Skrzypek Sławomir, Prezes Narodowego Banku Polskiego

73. Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

74. Stasiak Władysław, szef Kancelarii Prezydenta RP

75. Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR

76. Szczygło Aleksander, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

77. Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu RP

78. Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel Parlamentu RP

79. Tomaszewska Izabela, Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta RP

80. Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR

81. Walentynowicz Anna, legendarna działaczka Solidarności

82. Walewska-Przyjałkowska Teresa, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu

83. Wassermann Zbigniew, przedstawiciel Parlamentu RP

84. Woda Wiesław, przedstawiciel Parlamentu RP

85. Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP

86. Wypych Paweł, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

87. Zając Stanisław, senator RP

88. Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor

89. Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI

90. Protasiuk Arkadiusz, Kapitan

91. Grzywna Robert, członek załogi

92. Michalak Andrzej, członek załogi

93. Ziętek Artur, członek załogi

94. Maciejczyk Barbara, stewardessa

95. Januszko Natalia, stewardessa

96. Moniuszko Justyna, stewardessa

Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tragedii
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy miłych i słonecznych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, jak również wszelkiej pomyślności, pogody ducha i wielu sukcesów.

      Zespół MCZK
Kartka
Niecodzienne zgłoszenie

    Strażnicy miejscy z Włodawy łapali we wtorek rano... bobra, który zabłądził w mieście.          Przed 8.00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację, że zwierzę przechadza się w rejonie ul.Żołnierzy WiN.

boberek
„To musiał być nie tylko dobry pływak, ale także wytrwały piechur, bo znaleźliśmy go nie w tej części miasta, przez którą przepływa Bug” - mówi komendant Sławomir Borkowski. Początkowo zwierzę było spokojne, a nawet ospałe. Gdy strażnicy osaczyli intruza ten zaczął się zachowywać agresywnie. „W pewnym momencie z miejsca odbił się i skoczył prawie do kolan jednego z funkcjonariuszy” - relacjonuje Sławomir Borkowski.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.„Wycieczka” zakończyła się bezpiecznie także dla samego bobra, który po złapaniu został wypuszczony do Bugu.

W związku z tym, że bobry są w Polsce pod ochroną, oprócz strażników, w akcji uczestniczył także Powiatowy Lekarz Weterynarii.

boberek
Komendant Straży Miejskiej przyznaje, że takie interwencje należą do rzadkości, ale zdarzają się. W ostatnim czasie funkcjonariusze zajmowali się na przykład wyłapywaniem łabędzi, saren czy jeleni, które pojawiały się w okolicach supermarketu. Niedawno zaś strażnicy próbowali złapać, błąkającego się po Włodawie... bażanta.

Źródło: iaslubelskie.pl


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie

PISPaństwowy Powiatowy inspektor Sanitarny we Włodawie, w celu zapobieżenia wystąpieniu chorób zakaźnych i zminimalizowania niekorzystnych dla zdrowia i życia ludności skutków powodzi, informuje o niezbędnych środkach i działaniach, które należy podjąć i zastosować w przypadkach tego wymagających  - pozostających w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem lokalnych podstopień i powodzi.

    <<czytaj dalej>>XXXIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje miejskie

Na podstawie uzyskanych wyników do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe

1. Marek Wólczyński
2. Zuzanna Cenkała
2. Jakub Zimnicki


II grupa wiekowa - gimnazjum

1. Piotr Rejmak
2. Adam Łobko
2. Waldemar Demczuk


III grupa wiekowa - szkoły średnie

1. Paweł Czosnecki
2. Adrian Załapicz
3. Przemysław Bury

Galeria << Kliknij aby oglądać >>
Alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta Włodawa

        W dniu 15 marca 2010r. o godz. 10:00 Burmistrz Włodawy ogłosił na terenie miasta alarm przeciwpowodziowy.
        Stan alarmowy wody przekroczony został o 9 cm i wynosi obecnie 359cm. 
Mieszkańców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich informacji o ewentualnych podtopieniach pod nr telefonu 998 (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie lub 82 5721444 wew. 29 (Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego)
<< Treść zarządzenia >>
`
<<W obliczu powodzi - ulotka>>

fot1fot3fot2

Ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Włodawa

    W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Bug, Burmistrz Włodawy ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego, który obowiązuje na terenie miasta do odwołania. Stan ostrzegawczy wody przekroczony został o 12 cm i wynosi obecnie 262 cm.

<< więcej >>


Ostrzeżenie hydrologiczne
 powódź
         
               Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>

Bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczych i kominowych

 burza

       Okres grzewczy corocznie obfituje
 w  zwiększoną liczbę pożarów budynków  związanych z niewłaściwą eksploatacją  urządzeń i instalacji grzewczych.  Wystarczy  niewielkie niedopatrzenie aby  doszło do powstania pożaru lub zaczadzenia osób przebywających w obiekcie. Powszechnie uważa się, że najczęstszą przyczyną takich zdarzeń są urządzenia grzewcze, tymczasem jeśli są właściwie i okresowo konserwowane nie powinny stanowić żadnego zagrożenia dla użytkownika.

<<więcej>>

Źródło: KP PSP we WłodawieKomunikat Burmistrza Włodawy
z dnia 1 lutego 2010r.

 
     W dniu 29 stycznia 2010r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie wydał orzeczenie stwierdzające zgodność badanych parametrów w pobranych próbkach wody w zakresie objętym badaniami zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

      PPIS we Włodawie stwierdził również, że ustały przesłanki do prowadzenia dezynfekcji (chlorowania) wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włodawa wynikające z decyzji ONS-HK.721-1/14/09 z dnia 19.09.2009r.Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

 burza

         

             
Ustawa o ochronie ludności  <<Ostrzeżenie>>


Archiwum informacji: 2010 / 2009 /2008 /


Grypa

Włodawa on-line

Kamera 1 - Ratusz
kamera
Kamera 2 - Rondo
kamera
Kamera GDDKiA
- Stacja meteo 

Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]