headerphoto

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi dyżur w robocze dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego we Włodawie w godz.:

- od 730 do 1530, nr tel. 082 572-14-44.

Natomiast po godzinie 1530 i w pozostałe dni tygodnia tj. w soboty, niedziele i w święta, wszelkie sprawy dotyczące zagrożenia powodziowego lub innego miejscowego zagrożenia, należy zgłaszać pod nr telefonu:

601-583-076 - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

W sytuacjach kryzysowych uruchamiany jest dodatkowy nrumer telefonu: 794-035-360

W sytuacji wprowadzenia pogotowia bądź alarmu powodziowego lub w przypadku możliwości wystąpienia innego miejscowego zagrożenia następuje wprowadzenie całodobowego dyżuru Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wprowadzenie całodobowego dyżuru następuje na polecenie Burmistrza Miasta Włodawa i jest pełniony w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego we Włodawie:

Art 20 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym 

1. Wójt, burmistrz prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację następujących zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt burmistrz, prezydent miasta może tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego.

3. W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego miedzy tymi jednostkami samorządu terytorialnego , może być tworzone wspólne centrum zarządzania kryzysowego obejmujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu terytorialnego.

[Rozmiar: 276 bajtów]Zarządzenie Nr 206/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Włodawa on-line

Kamera 1 - Ratusz
kamera
Kamera 2 - Rondo
kamera
Kamera GDDKiA
- Stacja meteo 

Poziom wody na Bugu we Włodawie

wodowskaz

Mapa ostrzeżeń

ost

Straż Miejska

Straż Miejska we Włodawie

Lokalizacja

[Rozmiar: 11695 bajtów]

Miasto 3 Kultur

[Rozmiar: 9644 bajtów]